Voorwaarden

Voorwaarden van Recratieboerderij de Gelpenhoeve

Algemene voorwaarden
1 toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd en /of beschikbaar gesteld door recreatie boerderij “De Gelpenhoeve” (de Gelpenhoeve).
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: De persoon die met de Gelpenhoeve een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/ gebruik van accommodatie. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. de Gelpenhoeve wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2 Reserveringen
2.1 De Gelpenhoeve neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 De Gelpenhoeve behoudt zich het recht voor om te alle tijde -zonder opgave van redenen – te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
2.3 Indien de Gelpenhoeve uw reservering in behandeling neemt, zendt de Gelpenhoeve u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan de Gelpenhoeve.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit va een schriftelijke bevestiging / factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de Gelpenhoeve, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en de Gelpenhoeve komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de Gelpenhoeve de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.
2.6 De overeenkomst betreft huur van de accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3 Wijzigingen in de overeenkomst
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is de Gelpenhoeve niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van de Gelpenhoeve om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval de Gelpenhoeve uw wijzigingen accepteert, kan de Gelpenhoeve u wijzigingskosten in rekening brengen.

4 In-de-plaatsstelling
4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Gelpenhoeve.
4.2 Indien u en de Gelpenhoeve zijn overeengekomen dat u en /of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en /of gebruikers die u en / of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Gelpenhoeve voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingkosten (zie art.3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5 Prijzen
5.1 U bent aan de Gelpenhoeve verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van de Gelpenhoeve (energie, belastingen ed.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft de Gelpenhoeve het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren)
5.2 Van prijskortingen en /of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering / factuur door de Gelpenberg is verzonden
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6 Extra kosten
6.1 De huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten en afhandelingskosten en toeristenbelasting inclusief bijdrage in overige heffingen verschuldigd.

7 Betalingen
7.1 Huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten tot 150,- euro dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. In geval de huursommen meer dan 150,- euro bedragen, dient u een aanbetaling te doen van 50% met een minimum van 150,- euro. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de bevestiging/ factuur van de reservering van de Gelpenhoeve.
7.2 Het restant van de huursom dient te zijn ontvangen door de Gelpenhoeve uiterlijk 2 weken voor de dag van de aanvang van het verblijf in de Gelpenhoeve als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 Bij een reservering binnen 2 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens worden voldaan bij aankomst op de Gelpenhoeve. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan de Gelpenhoeve u het gebruik van de accommodatie en /of andere faciliteit ontzeggen.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal de Gelpenhoeve u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, behoudt de Gelpenhoeve zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die de Gelpenhoeve als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die de Gelpenhoeve in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. De Gelpenhoeve heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In da geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
7.5 De Gelpenhoeve heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8 aankomst en vertrek
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering vanaf 15.00u worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek zoals vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11.00u verlaten te zijn.
8.2 Indien u de overeenkomst met de Gelpenhoeve voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en de Gelpenhoeve daarmee akkoord gaat, is de Gelpenhoeve steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en /of een andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

9 reglementen
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door de Gelpenhoeve vastgestelde regels, vastgesteld in o.a. het huisreglement. Deze kunt u bij aankomst opvragen bij de gastheer /gastvrouw van de Gelpenhoeve.
9.2 Conform de lokale verordening is men desgevraagd verplicht zich bij de ‘check in’ te legitimeren . Indien de gasten geen legitimatie kunnen tonen, mag of kan de Gelpenhoeve de gasten niet onderbrengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden het aantal personen dat voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
9.4 De Gelpenhoeve behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zal u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren. (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en verzamelen, keuken en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen etc.)
9.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en /of huisreglementen, het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft de Gelpenhoeve het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van de Gelpenhoeve te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.8 Indien het management ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de Wet en /of de Openbare Orde en /of de goede zeden wordt gehandeld, is het management gemachtigd zich toegang tot de recreatiewoning te verschaffen.

10 huisdieren
10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden huisdieren van de huurder of gebruikers door de Gelpenhoeve toegelaten. Indien u en / of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door de Gelpenhoeve een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. De Gelpenhoeve behoudt zich het recht voor om -zonder opgave van reden - huisdieren op de Gelpenhoeve te weigeren. Huisdieren van bezoekers zijn slechts toegestaan na overleg.
10.2 Voor het vervoeren van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004) De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.
11 breuk, vermissing
11.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers / gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op de Gelpenhoeve, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap / de andere gebruiker wordt beïnvloed.
11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat voor schade door breuk en /of vermissing en /of beschadiging van inventaris en /of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de Gelpenhoeve en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12 borgsom
12.1 De Gelpenhoeve kan van u bij aanvang van het verlijf een borgsom verlangen ten bedrage van maximaal 250,- euro per accommodatie. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is de Gelpenhoeve gerechtigd de huurder en /of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de Gelpenhoeve bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. (annuleren)
12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van de Gelpenhoeve op de huurder en /of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie en andere faciliteiten naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

13 annuleringskosten
Wanneer een reservering voor uitsluitend accommodatie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende

13.1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 25 euro aan annuleringskosten aan het hotelbedrijf te betalen.
13.2. Bij annulering minder dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen. ( incl. annuleringskosten)

14 overmacht en wijzigingen
14.1 In het geval de Gelpenhoeve al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen. ( voor andere accommodatie / andere periode etc.)
14.2 Overmacht aan de zijde van de Gelpenhoeve bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van de Gelpenhoeve , daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft de Gelpenhoeve het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en / of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. De Gelpenhoeve zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
15 opzegging
15.1 De Gelpenhoeve heeft te alle tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en / of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
16 aansprakelijkheid
16.1 De Gelpenhoeve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van verblijf op de Gelpenhoeve en/of de huur/ het gebruik van accommodatie en /of faciliteiten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de Gelpenhoeve.
16.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfsschade en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. De Gelpenhoeve is voorst in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
16.3 De Gelpenhoeve is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
16.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de Gelpenhoeve ontstaan tijdens het gebruik ervan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op de Gelpenhoeve bevinden.
16.5 U vrijwaart de Gelpenhoeve voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden ie zich met uw toestemming op de Gelpenhoeve bevinden.
16.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

17 Klachten
17.1 Ondanks de zorg en de inspanning van de Gelpenhoeve kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie bij de gastheer /gastvrouw. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u tot maximaal 1 maand na de dag van vertrek van uw verblijf om schriftelijk de klacht in te dienen bij de Gelpenhoeve o.v.v. boekingsnummer, naam adres woonplaats gegevens en de datum van het verblijf.
18 toepasslijk recht
18.1 op de overeenkomst tussen u en de Gelpenhoeve is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19 reisdocumenten
19.1 u bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste en geldige reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn. De Gelpenhoeve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

20 Algemeen
21.1 Kennelijke druk en zetfouten binden de Gelpenhoeve niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
21.2 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in ons bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor onze gastenadministratie, en worden niet doorgegeven aan derden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.